Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Lawyers AssociationSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 147-TB/TU 09/08/2021 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban với lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2021
2 6690/UBND-NC 09/10/2019 V/v hỗ trợ, phát huy vai trò của Hội Luật gia trong giai đoạn mới
3 50-TB/TW 17/07/2018 Kết luận của Ban Bí thư về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam
4 20-CT/TU 20/12/2017 về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Hà Tĩnh trong giai đoạn mới
5 19-KL/TW 23/05/2012 Về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam
6 56/CT-TW 18/08/2000 Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam
 • Kế hoạch Tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
 • Công văn số 255/HLGVN ngày 28/9/2021 về việc quán triệt, triển...
 • Kế hoạch phát động phong trào thi đua phong trào thi đua đặc biệt...
 • Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban...
 • Kế hoạc thực hiện Đề án " Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục...
 • Kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án"Xã hội hóa công...
 • Quyết định 42/QĐ-CA về việc công bố án lệ.
 • Xuất bản Bản tin Luật gia Hà Tĩnh tháng 3 năm 2021
 • Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp...
 • Chương trình hoạt động năm 2021
 • Kế hoạch phát động phong trào thi đua Hội Luật gia Hà Tĩnh năm 2021
 • V/v hỗ trợ, phát huy vai trò của Hội Luật gia trong giai đoạn mới
 • Kết luận của Ban Bí thư về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số...
 • về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội...
 • Về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18/8/2000 của Bộ...
 • Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội...
Loading the player...
Các đơn vị trực thuộc Hội:
Sở - Ban - Ngành:
Liên kết khác: