Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Lawyers AssociationSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 5857/UBND- NC3 14/10/2022 Văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh về tăng cường hoạt động của Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh
2 108-KH/TU 01/08/2022 Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ chính trị
3 14-CT/TW 01/07/2022 Chỉ thị của Bộ chính trị về tang cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới
4 147-TB/TU 09/08/2021 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban với lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2021
5 6690/UBND-NC 09/10/2019 V/v hỗ trợ, phát huy vai trò của Hội Luật gia trong giai đoạn mới
6 21/CT-TTg 30/08/2019 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới
7 50-TB/TW 17/07/2018 Kết luận của Ban Bí thư về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam
8 20-CT/TU 20/12/2017 về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Hà Tĩnh trong giai đoạn mới
9 19-KL/TW 23/05/2012 Về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam
10 56/CT-TW 18/08/2000 Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam
 • Văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh về tăng cường hoạt động của Hội Luật...
 • Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về thực hiện Chỉ thị số...
 • Chỉ thị của Bộ chính trị về tang cường sự lãnh đạo của Đảng đối...
 • Kế hoạch Tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
 • Công văn số 255/HLGVN ngày 28/9/2021 về việc quán triệt, triển...
 • Kế hoạch phát động phong trào thi đua phong trào thi đua đặc biệt...
 • Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban...
 • Kế hoạc thực hiện Đề án " Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục...
 • Kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án"Xã hội hóa công...
 • Quyết định 42/QĐ-CA về việc công bố án lệ.
 • Xuất bản Bản tin Luật gia Hà Tĩnh tháng 3 năm 2021
 • Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp...
 • Chương trình hoạt động năm 2021
 • Kế hoạch phát động phong trào thi đua Hội Luật gia Hà Tĩnh năm 2021
 • V/v hỗ trợ, phát huy vai trò của Hội Luật gia trong giai đoạn mới
 • Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải...
 • Kết luận của Ban Bí thư về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số...
 • về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội...
 • Về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18/8/2000 của Bộ...
 • Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội...
Loading the player...
Các đơn vị trực thuộc Hội:
Sở - Ban - Ngành:
Liên kết khác: